93 421 70 94 - 638 60 28 11

Política de Privacidad

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016 (RGPD) la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), es posa de manifest la present política respecte al tractament i protecció de dades personals. 

 

Aquesta Política de Privacitat s’aplica a tots els dispositius, llocs web, plataformes de serveis d’atenció al client i aplicacions de titularitat del responsable que fessin referència a la Política de Privacitat o continguin algun vincle amb ella.

 

Responsable del Tractament 

 

L´AGROBOTIGA DE SANTA EULALIA S.L., amb CIF B67247734, adreça Anselmo Clave 44 Bajos, 08902, Hospitalet de Llobregat, Barcelona.
Base Jurídica de Licitud del Tractament 

 

Consentiment com a conseqüència de l’enviament d’una adreça de correu electrònic realitzat per una persona interessada (Article 6.1.a del RGPD) i del subministrament de dades a les APPs.

Categories de dades: adreça de correu electrònic, nom i cognoms, imatge.

Finalitat del Tractament Resolució de consultes o sol·licituds i possible fidelització
Conservació de dades  

Fins a la fi de la relació consentida

Destinataris El mateix interessat
Drets de les persones interessades Poden exercir el dret d’accés, rectificació, de supressió, de portabilitat, de limitació i d’oposició al tractament de les seves dades. Enviant una sol·licitud escrita i fonamentada al domicili social. Tanmateix, poden presentar les reclamacions que considerin a www.agpd.es).

 

 1. Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

Les dades de caràcter personal seran responsabilitat de L´AGROBOTIGA DE SANTA EULALIA S.L., amb CIF B67247734 i amb domicili a Anselmo Clave 44 Bajos, 08902 Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

 1. Quines dades recopilem?

La “Informació personal” són dades que l’identifiquen individualment o es relacionen amb una persona identificable, la nostra entitat pot recopilar la Direcció de correu electrònic. Si ens proporciona a nosaltres qualsevol informació personal d’altres persones vostè declara tenir les facultats per fer-ho i per permetre’ns utilitzar aquesta informació conforme aquesta Política de Privacitat.

 1. Com recopilem la informació personal?

Recopilem la informació personal de quan envia la seva adreça de correu electrònic a través del web o es connecta amb nosaltres, publica informació a les Xarxes Socials. 

 

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

a.- El tractament de les seves Dades Personals és necessari perquè puguem atendre i gestionar la teva sol·licitud de contracte o informació respecte els productes i/o serveis que apareixen al web i para la correcta utilització de les APPs

b.- Mitjançant la indicació de les seves dades, i de la conformitat amb allò establert a l’article 7 del 2016/679 del 27 d’abril, vostè consent expressament i de forma inequívoca el tractament de les seves dades per a la finalitat indicada a l’apartat anterior.  

c.- L´AGROBOTIGA DE SANTA EULALIA S.L., es compromet a observar l’obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens faciliti, a tractar-les de forma confidencial i a guardar-les adoptant les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia. 

d.-  Les dades (*), en cas d’existir, són obligatòries per a tractar i portar a terme les comandes i gestionar les sol·licituds enviades a la plataforma Web.  La resta de dades sol·licitades, resposta la qual és opcional, estan destinades a conèixer-li millor, a més de millorar els serveis proposats, assegurant en tot moment la privacitat. Llevat la revocació per la seva part, aquesta entitat podrà enviar-te per correu electrònic informació sobre el lloc, les ofertes promocionals per productes oferts a través de la nostra plataforma. Les teves dades poden comunicar-se a les empreses col·laboradores que proporcionen els productes o serveis. 

 

f.- Haurà de comunicar a L´AGROBOTIGA DE SANTA EULALIA S.L., les seves dades personals actuals amb la finalitat que la informació continguda en els seus fitxers estigui actualitzada i sense cap error. 

 

 1. Quant de temps conservem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran fins la finalització de la relació i l’intercanvi d’informació iniciat amb la consulta i mentre no revoqui el seu consentiment. 

 1. Quina és la legitimitat per al tractament de les seves dades? 

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment prestat per a vostè per a l’enviament de la informació sigui aquesta comercial o no. 

 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades? 

Les seves dades no es cediran a cap altre entitat, llevat per obligació legal i no es preveuen transferències internacionals de les dades. 

 

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals? 


Pot exercir el seu dret d’accés a les dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva suspensió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que varen ser recollides. 

 

També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular. 

 

Igualment, té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que allò afecti de forma retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins a aquell moment. 

 

Podrà exercit els drets referits anteriorment, en el termes i condicions previstos en la legislació vigent, al domicili social de L´AGROBOTIGA DE SANTA EULALIA S.L. En cap cas la revocació per a l’enviament d’informació condiciona l’execució dels compromisos assumits.


En el suposat cas que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir major informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot acudir a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es – C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).

 

 1. Actualitzacions

 

Es podrà realitzar actualitzacions que poden comportar algun canvi en la nostra Política de Privacitat, li informem puntualment abans de que els canvis comencin a ser aplicables. D’aquesta manera podrà conèixer com pretenem utilitzar les seves Dades Personals abans de que comencem a fer-ho.

 

 1. Enviament de missatges

Els missatges electrònics i els seus arxius, enviats mitjançant les comptes de correu corporatives de l’empresa, van dirigits exclusivament al seu destinatari, podent contenir informació confidencial sotmesa a secret professional. No està permesa la seva reproducció o distribució sense l’autorització expressa de L´AGROBOTIGA DE SANTA EULALIA S.L. Si vostè no és el destinatari final, si us plau elimina-ho i informa’ns responent a aquest mateix correu. Les dades personals existents en els missatges electrònics seran tractats amb la finalitat de realitzar gestions administratives, comptables, fiscals i per a la resolució de consultes, així com l’enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes.

Si vostè no desitja rebre la informació que li arriba per correu electrònic, pot posar-se en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a la següent direcció: santboibotiga@hotmail.es  

 1. Normativa i consentiment
 1. L´AGROBOTIGA DE SANTA EULALIA S.L., adoptarà totes les mesures raonables perquè es suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes en referència a les finalitats les quals es tracten. Aquestes dades seran mantingudes de forma que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament de les dades personals, que podran conservar-se durant períodes més llargs sempre que es tractin exclusivament amb finalitats d’arxiu en interès públic, sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades que imposa el present Reglament, amb la finalitat de protegir els drets i llibertats de l’interessat (limitació del termini de conservació) i seran tractats de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada dels mateixos, inclosa la protecció vers el tractament no autoritzat o il·lícit i vers la pèrdua, destrucció o perjudici accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades. 
 2. Quan el Responsable del Tractament projecti el tractament ulterior de dades personals per a una finalitat que no sigui aquella la qual va ser recollida, proporcionarà a l’interessat, amb anterioritat al citat tractament ulterior, informació sobre aquell altre fi i qualsevol informació addicional.  
 3. En el cas que el Responsable del Tractament prevegi la transmissió de les seves dades personals a terces països haurà de comunicar-ho a l’interessat amb anterioritat. 
 4. En el cas que el Responsable del Tractament realitzi decisions informatitzades o elabori perfils amb les dades personals, haurà d’informar a l’interessat amb anterioritat. 
 5. L’interessat té dret a presentar reclamacions a l’Autoritat de Control. 
 6. Només es cediran les dades de l’interessat per obligació legal, per al tractament comptable o fiscal, o per motius relacionats amb el servei ofert per l’empresa, mitjançant un contracte de Prestació de Serveis entre el Responsable del Tractament i l’Encarregat del Tractament. 
 7. Mitjançant la lectura i la posterior acceptació del contingut de la nostra Política de Privacitat, i de conformitat amb allò establer al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en referència al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, vostè permet expressament i de forma inequívoca el tractament de les seves dades per a les finalitats indicades. 

Tanmateix, li informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat de les seves dades al domicili de L´AGROBOTIGA DE SANTA EULALIA S.L., en la següent adreça: Anselmo Clave 44 Bajos 08902 Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Amb una fotocòpia del DNI o qualsevol tarja d’identificació o bé mitjançant el correu electrònic: santboibotiga@hotmail.es