• Els aliments de producció local ja són aliments de confiança gràcies al sistema de producció integrada.

  • Només certifiquen els productes de producció integrada a Catalunya empreses acreditades. Aquests productes s’identifiquen amb la marieta, que és el distintiu de la producció integrada a Catalunya.

 

Compartim la informació que el Consell Català de la Producció Integrada ens dóna sobre aquest sistema de producció d’aliments de qualitat.  I ja sabeu que a La Agrobotiga podeu trobar productes de producció integrada a més d’altres vegetals de collita pròpia.

 

Què és la Producció Integrada?

És un sistema de producció d’aliments de qualitat mitjançant mètodes respectuosos amb la salut humana i el medi ambient.

La producció integrada dóna resposta a les demandes de qualitat i seguretat en els aliments que exigeixen els consumidors responsables.

La qualitat i la seguretat dels productes es garanteix mitjançant una certificació oficial.

Com actua?

La protecció del medi ambient i de la salut dels consumidors i dels agricultors es garanteix mitjançant la utilització de tècniques de producció, comercialització i elaboració que:

  • Minimitzen l’ús de productes agroquímics i d’adobs en la producció d’aliments.
  • Apliquen processos que afavoreixen la diversitat de l’ecosistema agrícola, ja que respecten la flora i la fauna autòctones, i potencien l’activitat conservadora del medi rural i del paisatge.
  • Produeixen d’acord amb tècniques que tenen en compte els moderns coneixements tècnics i científics.
  • Adapten les empreses agrícoles a la forma de producció intensiva per assegurar-ne la viabilitat econòmica.

Els productors, elaboradors i envasadors dels aliments estan obligats a complir totes les condicions fixades a les normes tècniques de producció establertes per a cada cultiu, com l’obligació de portar un quadern d’explotació. I si escau, un quadern de postcollita, que recullen les anotacions de totes les intervencions fetes sobre el cultiu i els productes. Així es controla la història dels aliments, des del camp fins al punt de venda (traçabilitat).

Qui ho garanteix?

El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya i el Consell Català de la Producció Integrada garanteixen que els productes etiquetats amb el distintiu de la producció integrada compleixen les normes establertes pel Decret 214/2002, que regula aquesta producció.

Només certifiquen els productes de producció integrada a Catalunya empreses acreditades amb el compliment de la Norma EN-45011. Aquests productes s’identifiquen amb la marieta, que és el distintiu de la producció integrada a Catalunya.